Home / Korisnici

Muzičko scenske priredbe

Ukoliko organizujete bilo kakvu muzičku manifestaciju koja, pored muzike, podrazumeva i druge sadržaje, vaše zakonske obaveze prema autorima muzičkih dela su potpuno iste kao i za koncerte.
To znači da manifestaciju treba prijaviti, zatražiti dozvolu Sokoja, a zatim prijaviti koliki je prihod ostvaren i pažljivo sačiniti listu izvedenih muzičkih dela. Platićete manje nego za koncert, s obzirom da je i udeo muzike u ovakvim manifestacijama manji.

Visina naknade i način na koji Sokoj obračunava, kada su u pitanju manifestacije kao što su muzičko - plesna takmičenja, revije na ledu, cirkuske i artističke priredbe i slično, pronaćićete u Tarifi.

________________________________________

1. Muzičko-plesna takmičenja, revije na ledu, cirkuske i artističke priredbe i sl.

Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno o troškovima realizacije priredbe, u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno prema troškovima, a u visini od 4%.

Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškova, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od 2 boda po mogućem posetiocu.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?