Home / Korisnici

Koncerti i muzički festivali

Ukoliko organizujete neku muzičku manifestaciju, čeka vas naporan posao. Treba naći prigodan prostor, sačiniti što povoljniji ugovor o zakupu, obezbediti i isplatiti izvođače, pa štampanje karata, pa obezbeđenje, pa ulaznice, a zatim reklama, bilbordi, kontakti sa medijima...

A autorska prava?
To je osnovno što treba obezbediti - dozvolu muzičkih autora! Bez njihove muzike ne trebaju vam ni pevači ni izvođeči, a kamoli sala, ulaznice i reklama. Zar i o tome treba vi da brinete? Tu brigu prepustite nama.

Obavestite nas o vašim namerama, pismeno, na način koji vam oduzima najmanje vremena - redovnom ili elektronskom poštom, ili putem faksa. Napišite gde i kada će se koncerti održati, ko su izvođači i koji repertoar je u planu i to je sve. Naše je da vam obezbedimo dozvolu za korišćenje muzike!

Nakon održanog koncerta, javite nam koliko ste ulaznica prodali i po kojoj ceni. Obavestite nas i o tome koja su muzička dela izvedena kako bismo bili u mogućnosti da precizno obračunamo koliko treba da platite. Ako ste napravili mega koncert, okupili preko 5.000 posetilaca, naknada iznosi 5%, za koncert koji okupi preko 30.000 posetilaca 3% od prihoda pokriće troškove autorskih muzičkih prava.

Naknada će se umanjiti ukoliko su na koncertu izvedena muzička dela autora kojima je zaštita istekla, što znači da je prošlo više od 70 godina od dana njihove smrti. Umanjiće se i ako su izvedena muzička dela autora koji je prethodno već otkazao zaštitu Sokoju.
Doduše, takvih je autora jako malo, desetak, što je zanemarljivo prema hiljadama autora koje Sokoj štiti. U svakom slučaju, prijavljivanjem repertoara ne samo da ispunjavate svoju zakonsku obavezu, već je i vama u interesu da se naknada precizno obračunava.

Vodite računa: izvođačke honorare ugovarate sami, dok se autorski honorari isplaćuju uvek preko Sokoja ! Autorska prava nisu i ne mogu biti bilo gde u svetu predmet pojedinačnog ugovaranja između autora i organizatora. Na to upućuje i zakon, a i svetska praksa.

Uostalom, zar nije tako i vama jednostavnije ? Umesto da tražite i ugovarate pojedinačno sa svakim autorom naknadu za izvođenje, što je mnogo puta i tehnički nemoguće, pogotovo kada su inostrani autori u pitanju, vi ćete čitav posao završiti na jednom mestu. Budite sigurni da je taj način i povoljniji i jeftiniji za vas.

Za koncertne dvorane čiji kapacitet prelazi 3000 posetilaca, a godišnje se održava preko 30 koncerata, mogu se na iznos utvrđen tarifom primeniti popusti pod uslovima:

 • da se zaključi ugovor o izvođenju muzičkih dela kako bi se regulisalo pitanje zakonske licence, kao i sva druga pitanja vezana za zaštitu prava autora;
 • da korisnik prijavljuje održavanje svakog koncerta najmanje sedam dana unapred;
 • da korisnik, najkasnije petnaest dana po održanom koncertu, prijavi Sokoju ime organizatora sa preciznim podacima o odgovornom pravnom licu - pun naziv, sedište firme, ime vlasnika, PIB, matični broj i slično;
 • da korisnik, najkasnije petnaest dana po održanom koncertu, dostavi izveštaje o izvedenom repertoaru - pun naziv dela, imena autora i koautora i trajanje izvođenja;
 • da korisnik, najkasnije petnaest dana po održanom koncertu, prijavi podatke o broju posetilaca, kao i o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica;
 • da korisnik prihvati obavezu da, u slučaju da koncert organizuje treće lice, uputi i obaveže organizatora na regulisanje autorskih muzičkih prava sa Sokojem, kao i da o tome zahteva pismenu potvrdu Sokoja, kao i
 • isplati autorsku naknadu u roku od osam dana od dana prijema fakture, za koncerte koje direktno organizuje.

Pod ovim uslovima, može se obračunati popust u odnosu na iznos utvrđen tarifom u visini od:
 • 10% za koncerte koje korisnik neposredno organizuje, odnosno
 • 5% za koncerte koje u njegovom prostoru organizuje treće lice.

Popusti se regulišu aneksima ugovora sa rokom važnosti od godinu dana od potpisivanja, a mogu se primeniti počev od 15. juna 2007. godine, odnosno od trenutka kada je visina naknade za koncerte utvrđena u rasponu od 3% do 8%, u zavisnosti od broja posetilaca.


Koncerti na kojima je ulaz slobodan

U slučaju da planirate da publici besplatno, bez plaćanja ulaznica, obezbedite uživanje u muzici, ne zaboravite da i u tom slučaju imate iste zakonske obaveze prema autorima, bez obzira što ste se vi odrekli svojih prihoda. Autori ne dele sudbinu vašeg poslovanja. Njihova su dela korišćena i za to im treba platiti.
U tom slučaju, kako zakon nalaže, autorska naknada se računa u istom procentu, na isti način, samo što osnovicu za obračun čine vaši ukupni rashodi - troškovi organizacije koncerta.


Humanitarni koncerti


Zaista je za svaku pohvalu što ste spremni da se odreknete svojih prihoda ili dela prihoda za nekoga kome je taj novac neophodan. Obavestite nas o tome ! Muzički autori su se uvek rado odazivali ovakvim akcijama, time što su organizatore oslobađali obaveze plaćanja autorske naknade. Ali, morate ih pitati za dozvolu... nije njihova zakonska obaveza da vas oslobode obaveze plaćanja!

U najvećem broju slučajeva i autori su spremni da se odreknu svojih prihoda i o tome ćemo vas pismeno, zvanično obavestiti. Bilo bi lepo da se na ulaznici ili koncertnom programu, zabeleži i da Sokoj, u ime muzičkih autora koje zastupa, podržava vašu akciju time što ne insistira na plaćanju autorske naknade.

Ne zaboravite! Pored organizatora koncerta, u obavezi da ispuni sve ove obaveze prema muzičkim autorima je i vlasnik prostora. Takozvana "solidarna odgovornost" predviđena je za svako pravno ili fizičko lice koje u organizaciji učestvuje, na bilo koji način.________________________________________

I. Korisnik je dužan da unapred, najkasnije sedam dana pre održavanja muzičke manifestacije, prijavi Sokoju održavanje, pri čemu prijava treba da sadrži:

 • datum, vreme i mesto održavanja manifestacije;
 • kapacitet sale, odnosno prostora u kome se manifestacija održava;
 • podatke o organizatoru (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište PIB, matični broj i tekući račun);
 • podatke o vlasniku sale (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • broj štampanih ulaznica.

Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije dostavi sledeće podatke:

 • overen i potpisan izveštaj koji sadrži podatke o ukupnom broju prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), kao i podatak o broju besplatnih i neprodatih laznica, i
 • izveštaj o prihodima prikupljenim po osnovu donacija, sponzorstva i slično.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, dužan je da prijavi ukupne troškove održavanja manifestacije.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja koncerta. Popis izvedenih dela mora sadržati nazive izvedenih dela, imena autora i koautora i trajanje izvođenja, za svaki koncert, odnosno muzičku manifestaciju posebno.
Naknada se plaća po održanom koncertu, odnosno muzičkoj manifestaciji.

II. Osnovica za obračun naknade utvrđuje se:

 • u odnosu na ukupne prihode koje korisnik ostvari po svim osnovama - prihod od ulaznica, sponzorstvo i/ili pružanja bilo kakvih usluga koji su u funkciji organizacije manifestacije i slično, ili
 • u odnosu na ukupne troškove organizacije koncerata (honorari izvođača, troškovi postavljanja bine/scene, troškovi rasvete i ozvučenja, troškovi smeštaja izvođača i svi drugi troškovi neophodni za organizaciju manifestacije), ako prihoda nema, i to u visini od:

Broj posetilaca Visina procenta
do 1.000 8%
od 1.001 do 3.000 7%
od 3.001 do 5.000 6%
od 5.001 do 15.000 5%
od 15.001 do 30.000 4%
preko 30.000 3%

 
III. Ukoliko se ne ostvaruje prihod, a troškovi ne mogu utvrditi, naknada se određuje u paušalnom iznosu, u visini od 1,00 boda po posetiocu, računajući mogući kapacitet sale, odnosno računajući 2 posetioca po kvadratnom metru prostora, ukoliko je manifestacija na otvorenom prostoru.

Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.
Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatnu vrednost.

IV.
Ukoliko korisnik ne prijavi koncert na način i u rokovima koji su predviđeni ovom tarifom, Sokoj će naknadu obračunavati primenjujući maksimalni predviđen procenat od 8%, ukupni kapacitet sale, odnosno prostora i prosečno utvrđenu cenu ulaznice.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?