Home / Korisnici

Interaktivno korišćenje muzike

Interaktivno korišćenje muzike omogućuje korisniku pristup muzičkom delu u željenom obimu, u izabrano vreme, na jedan od načina:
  • preslušavanje (prenos u toku emitovanja ili na zahtev pojedinca, bez mogućnosti zadržavanja/snimanja dela na hard disk, mobilni telefon i sl);
  • snimanje odabranog muzičkog dela na odgovarajući trajni nosač zvuka.
Da bi legalno poslovali, servis provajderi (vlasnici interaktivnih mreža - mobilnih mreža, internet provajdera) i provajderi sadržaja imaju obavezu plaćanja autorske naknade i ispunjavanja drugih obaveza utvrđenih zakonom. Sklapanjem ugovora sa Sokojem oni dobijaju dozvolu za interaktivno korišćenje muzike.

Preslušavanje (streaming) bez mogućnosti zadržavanja/snimanja muzičkog dela
web radio, web simulcasting i sl.

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 8% od ukupno ostvarenog prihoda, koji uključuje i prihod od reklama, sponzorstva, donacija, kompenzacija i sl.
Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu, kao i listu korišćenih muzičkih dela, sa imenima autora, koautora i izvođača i trajanjem izvođenja.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje komercijalni prihod, naknada se obračunava prema prosečnom broju posetilaca koji pristupa sajtu, u toku jednog meseca, i to u iznosu od 2 boda po posetiocu.
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 600 bodova mesečno.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Preslušavanje na zahtev (streaming on demand)

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 10% od ukupno ostvarenog prihoda, koji podrazumeva broj realizovanih zahteva u toku meseca i cena koju po zahtevu plaća krajnji korisnik, umanjenu za iznos PDV-a i/ili prihode od reklama, sponzorstva, donacija, kompenzacija i sl.
Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje komercijalni prihod, naknada se obračunava prema prosečnom broju posetilaca na sajtu, u toku jednog meseca, i to u iznosu od 3 boda po posetiocu.
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 700 bodova mesečno.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Prateća muzika (background music)

Naknada se plaća mesečno i obračunava u visini od:
  • za fizička lica 200 bodova
  • za pravna lica 500 bodova.
Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec, dostavi Sokoju listu korišćenih muzičkih dela, sa imenima autora, koautora i izvođača i trajanjem izvođenja.


Interaktivno pristupanje muzičkom delu, uz mogućnost snimanja -
zadržavanja dela na nosaču zvuka (mobilnom telefonu, hard disku i sl.)

Autor muzike ima pravo da odobri ili da zabrani svako korišćenje njegovog muzičkog dela, kao i korišćenje melodija njegovih kompozicija za pozivne melodije mobilnih telefona.
Sokoj izdaje dozvole da se motivi muzičkih dela domaćih i stranih autora, na različite načine uobličene, koriste u pozivne melodije mobilnih telefona.

Za ovaj vid korišćenja muzike, naknada se plaća mesečno, u iznosu od 12% od ukupno ostvarenog prihoda. Ukupno ostvaren prihod podrazumeva broj realizovanih zahteva u toku meseca i cenu koju po zahtevu plaća krajnji korisnik, umanjenu za iznos PDV-a.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu kao i podatke o muzičkim delima koja čine njegovu ponudu (naziv dela, imena autora, ime izvođača), sa tačno naznačenim brojem realizovanih zahteva za svako delo posebno.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 1,00 bod po ring tonu, odnosno po downloud-u.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.

Koji ste korisnik?